Ponúkame komplexné riešenia v oblasti prístrojovej techniky v oblasti kontroly materiálov pre automobilový priemysel, energetiku, výrobné spoločnosti v oblasti zlievarenstva, výroby výkovkov, letecký priemysel, atď.. Pre každú aplikáciu hľadáme pre zákazníka individualizované optimálne na mieru šité riešenie, ktoré zabezpečí efektivitu procesov v spoločnosti, zvýši kvalitu procesu výroby, zníži chybovosť, a tým ušetrí náklady vyplývajúce z prípadných vád výrobkov a následných reklamácií odberateľov. Okrem samotnej dodávky prístrojovej techniky a príslušenstva, ponúkame aj služby kalibrácie dodávaných zariadení.

Ponúkame služby kalibrácie / overenia predávaných prístrojov pre ultrazvukovú kontrolu:

USM 36
USM 35
USM Go
USM Go+
DMS Go
DMS Go+

Spoločnosť je autorizovaná na základe školenia výrobcom na výkon overenia kalibrácie výrobcu. Výstupom je protokol so záznamom stanovených a nameraných hodnôt. Pre overenie spoločnosť topNDT využíva špecifický software výrobcu zariadenia a certifikovanú špeciálnu sondu výrobcu.