Štandardné sady

Sady pre praktické skúšky

Pokročilé vzorky

API-UT & API-RP sady

AWS/CWI sady

ASME sady príloha VII

ASME sady príloha VIII

Sady pre zvary dutín

Referenčné kotlové vzorky - umelé vady

Korózia, erózia, jamkovitosť a laminácia plechov

Sada boroskopov pre vizuálnu kontrolu

Sada vzoriek odliatkov